Şcoala Doctorală de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este constituită şi funcţionează în concordanță cu următoarele acte normative:

  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare [link].
  • Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin H.G. nr. 681/2011 [link].
  • Legea nr. 288/2004 privind Organizarea studiilor universitare [link], cu modificările din Legea nr. 49/2013 [link].
  • Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) [link].
  • Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat [link], cu modificările ulterioare din Ordinul nr. 3062/2018 [link].
  • Ordinul nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate [link].
  • Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor [link].
  • Ordinul nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică [link].
  • Ordinul nr. 5229/2020 privind aprobarea Metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului [link].
  • Ordinul nr. 3200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare [link].