Calendar admitere 2024

Sesiune aprilie - septembrie

1 aprilie – 30 septembrie Consilierea și înscrierea candidaților.
[Accesați platformă înscriere candidați]
29 mai
26 iunie
17 iulie
28 august
24 septembrie
Validarea dosarelor de către secretariat.
Evaluarea dosarelor de către conducătorii de doctorat.
31 mai
28 iunie
19 iulie
30 august
26 septembrie
Interviu online candidați și acordare calificativ Admis/Respins.
[descarcă rezultate mai]
[descarcă rezultate iunie]
[descarcă rezultate iulie]
[descarcă rezultate august]
[descarcă rezultate septembrie]
Înmatricularea candidaților acceptați care au toate diplomele de studii (lungă durată sau studii aprofundate/masterat).
26–27 septembrie Evaluarea dosarelor de către Comisia de admitere și alocarea burselor MEN în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
[descarcă listă finală candidați admiși cu bursă]
27–30 septembrie Înmatricularea candidaților rămași neînmatriculați.
1 octombrie Începerea stagiului doctoral.

Despre noi

Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (SD-ETTI) coordonează programe de studii universitare de doctorat de tip doctorat ştiinţific în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti şi domeniul de specialitate Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale. Studiile universitare de doctorat au o durată de 4 ani. Pentru mai multe informații vezi [link].

Conducătorii de doctorat ai SD-ETTI sunt personalități marcante ale comunității academice cu rezultate deosebite de cercetare validate la nivel internațional. Mai multe informații cu privire la acestea cât și la tematicile de cercetare sunt disponibile aici [link]. Pentru alte informații, consultați paginile următoare:

 • tezele de doctorat susținute [link].
 • publicațiile realizate de doctoranzi și cercetătorii postdoctorali [link].
 • proiectele de cercetare implementate [link].

De asemenea, puteți rămâne conectați la comunitatea SD-ETTI prin canalele de social media [Facebook], [Twitter], [LinkedIn] și [Instagram].

SD-ETTI și IOSUD - Politehnica București sprijină și finanțează permanent performanța în cercetare. Sunt ancorate mereu în sprijinul studenților, inclusiv celor proveniți din medii sociale dezavantajate, prin implementarea unei strategii de prevenire a abandonului școlar, de dezvoltare constantă în carieră, de incluziune pe piața muncii, de antreprenoriat, de mobilitate internațională, prin oferirea de sprijin material, burse, orientare în carieră și consiliere psihopedagogică. Pentru mai multe informații, vezi [link].

Legislație și regulament admitere

SD-ETTI organizează ocuparea locurilor disponibile pe bază de concurs conform următoarelor reglementări:

 • Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat IOSUD – Politehnica București [link].
 • Regulamentul de funcționare al Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației [link].

Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate anual de:

 • Ministerul Educației pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale.
 • UPB, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, pentru doctoratul în regim cu taxă, care este suportată de către doctorand. Cuantumul taxelor este publicat aici [link].

Contractul de doctorat încheiat între doctorand și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este realizat după modelul următor [studenți români [link] sau studenți străini [link]].

Eligibilitate candidați

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată fără necesitatea absolvirii unui ciclu de studii aprofundate sau de masterat cât și absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de scurtă durată completat cu un program de masterat sau studii aprofundate, conform legislaţiei în vigoare.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de scurtă/lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat.

Admiterea pas cu pas

Pasul 1: Consiliere

Candidații trebuie să contacteze, cât mai din timp, SD-ETTI (vezi [link]) pentru a putea fi consiliați și îndrumați pentru buna desfășurare a procesului de admitere și identificarea Conducătorului de doctorat pentru coordonarea programului de doctorat, în conformitate cu tematicile de cercetare dorite.

Pasul 2: Înscrierea la concurs

Înscrierea candidaților se face online, în mod continuu, în perioada 1 aprilie – 25 septembrie. Candidații trebuie să furnizeze următoarele informații și documente pentru înscrierea la concurs:

 • Candidații care absolvă în cursul anului 2024 sau înainte de acest an un program de studii de masterat în Politehnica București depun în format electronic în platforma [link] următoarele documente:
  • Cererea de înscriere (Anexa 2) [descarcă].
  • Curriculum vitae în format Europass [link].
  • Lista de lucrări publicate.
  • Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online.
  • Copie buletin/carte de identitate (aflate în perioada de validitate).
  • Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 4) [descarcă].
  • Propunerea de tematică de doctorat (PhD Proposal) în limba română sau în limba engleză (Anexa 5) [descarcă].
  • O scrisoare de recomandare de la un expert în domeniu.
 • Candidații din afara Politehnica București (inclusiv cei care absolvă în cursul anului 2024 un program de studii de masterat) depun în format electronic în platforma [link] următoarele documente:
  • Cererea de înscriere (Anexa 2) [descarcă].
  • Curriculum vitae în format Europass [link].
  • Lista de lucrări publicate.
  • Copii conforme cu originalul ale următoarelor documente (la semnarea contractului de studii doctorale se vor aduce documentele în original):
   • Diplome de absolvire (licență, masterat, lungă durată).
   • Suplimente la diplomă (licență, masterat).
   • Diploma de bacalaureat.
   • Certificat de naștere.
   • Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
  • Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online.
  • Copie buletin/carte de identitate (aflate în perioada de validitate).
  • Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 4) [descarcă].
  • Propunerea de tematică de doctorat (PhD Proposal) în limba română sau în limba engleză (Anexa 5) [descarcă].
  • O scrisoare de recomandare de la un expert în domeniu.

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON. Pentru candidații care absolvă un program de masterat în cadrul Politehnica București taxa de înscriere este de 100 RON.

[Accesați platformă înscriere candidați]

Pasul 3: Evaluarea dosarului și a candidatului

SD-ETTI asigură permanent transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor impuse candidaţilor, egalitatea de șanse și nediscriminarea de orice tip.

Conducătorul de doctorat evaluează individual dosarul de concurs al candidatului, validând sau invalidând aplicația acestuia. În cazul avizului pozitiv al Conducătorului de doctorat, urmează concursul de admitere care constă într-un interviu desfășurat online pe platforma Microsoft Teams (recomandăm astfel crearea din timp a unui cont, vezi [link]).

În cadrul interviului, candidatul este așteptat să prezinte pe scurt parcursul său academic și profesional și, după caz, rezultatele de cercetare cele mai relevante. De asemenea, candidatul va expune tematica și preocupările de cercetare ştiinţifică vizate în cadrul tezei de doctorat, cu accent pe contribuțiile și soluțiile noi ce vor fi investigate.

În urma evaluării, candidatul primește calificativul Admis sau Respins. În cazul în care este Admis, acestuia îi este alocat un loc la programul doctoral din cadrul SD-ETTI. Înmatricularea la doctorat se face online în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor oficiale, fiind condiționată de prezentarea dovezii privind absolvirea unui program de masterat (diploma de masterat sau adeverință de absolvire). În cazul în care programul de masterat este în curs, înmatricularea se va realiza la momentul furnizării acestora, la finalizarea programului de masterat (valabil doar pentru anul 2024).

Pasul 4: Alocarea burselor de doctorat

În perioada 26-27 septembrie, Comisia de admitere realizează evaluarea dosarelor candidaților declarați Admiși în vederea acordării burselor de doctorat. Candidaţii vor fi apreciaţi în raport cu nivelul de pregătire şi informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării, cu capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) pentru tema de cercetare vizată, cât și cu privire la capacitatea de a urma programul doctoral. Criteriile cantitative de evaluare sunt prezentate în Metodologia de admitere [link], articolul 5 (Anexa 3) [descarcă].

Pasul 5: Înmatriculare Rezultatele concursului de admitere sunt validate și afișate pe pagina de admitere a SD-ETTI (vezi calendar).

 • Toți candidații declarați admiși se vor înmatricula online în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor (condiționată de prezentarea dovezii privind absolvirea unui program de masterat (diplomă de masterat sau adeverință de absolvire)). Înmatricularea constă în încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a taxei de înmatriculare în valoare de 50 RON. Aceasta se achită online, toate informațiile necesare fiind disponibile în platformă.
 • Toți candidații declarați admiși vor completa și semna olograf contractul de studii universitare de doctorat până la începutul anului universitar 2024-2025.